Posts Tagged ‘ PHP

Zapis zdarzenia do wybranego kalendarza google

Google udostępnia darmową usługę kalendarzy oraz API dzięki któremu można łatwo zapisywać ważne wydarzenia, tworzyć dowolną ilość kalendarzy oraz dzielić się nimi z innym osobami.

Klasy jednego z modułów Zend Framework-a (Zend_Gdata) pozwalają w niezwykle prosty sposób dodać utworzone wydarzenie.

      //logowanie
      $userCal = 'myemail@gmail.com';
      $passCal = 'mypassword';
      $service = Zend_Gdata_Calendar::AUTH_SERVICE_NAME;
      $client = Zend_Gdata_ClientLogin::getHttpClient($userCal,$passCal,$service);

      //Tworzenie wydarzenia
      $gdataEvent = new Zend_Gdata_Calendar($client);

      $event = $gdataEvent->newEventEntry();

      $event->title = $gdataEvent->newTitle('Tytuł');
      $event->where = array($gdataEvent->newWhere('Miejsce'));
      $event->content = $gdataEvent->newContent('Opis wydarzenia');

      $when = $gdataEvent->newWhen();
      $when->startTime = '2011-05-31T18:20:30';
      $when->endTime = '2011-05-31T19:20:30';
      $event->when = array($when);

      $gdataEvent->insertEvent($event);

Powyższy kod tworzy wydarzenia w domyślnym kalendarzu, ja jednak potrzebowałem, aby wydarzenia były zapisywane do dowolnie wybranego kalendarza na moim koncie google czego wykonanie nie jest już tak oczywiste. Metoda "insertEvent" obiektu "Zend_Gdata_Calendar" przyjmuje w swoim drugim parametrze url, który stanowi klucz do rozwiązania problemu. Do utworzenia odpowiedniego url-a należy użyć identyfikatora kalendarza, który znajdziemy w ustawieniach każdego z nich.

"Ustawienia kalendarza -> Szczegóły kalendarza (zakładka) -> Adres kalendarza"

Konstrukcja całego adresu oraz metoda zapisująca wydarzenie powinna wyglądać następująco:

     $calendarId = "mqfnddswamiq29qmle6mv4edu0%40group.calendar.google.com";

     //magiczny url :)
     $url = 'https://www.google.com/calendar/feeds/'.$calendarId.'/private/full';

     //zapis
     $gdataEvent->insertEvent($event, $url);

CodeIgniter i Open Power Template

Pojawienie się nowej wersji Code Igniter-a (aktualnie 2.0.2) przyciągnęło moją uwagę, postanowiłem bliżej przyjrzeć się temu niewielkiemu frameworkowi.

Przy tworzeniu rozwiązań w języku php wykorzystuję polskim systemem szablonów Open Power Template, niestety po dłuższym szperaniu wśród zasobów internetu nie znalazłem żadych "udokumentowanych" przypadków integracji CI z OPT (najczęściej spotykane przykłady to połączenie CI z systemem szablonów PHPTAL).

Zaraz po powierzchownym zapoznaniu się z CI przystąpiłem do napisania biblioteki, dzięki której OPT zostało wkomponowane w framework. Zaznacze tutaj, że prezentowane rozwiązanie nie zostało przetestowane w środowisku produkcyjnym.

Po ściągnięciu OPT (link wyżej), przeniosłem zawartość folderu "lib" do katalogu frameworka "applicaton/libraries". Następnie zaimplementowałem prostą klasę która inicjalizuję OPT i umożliwia wyrenderowanie ustawionych templatek.

require_once(APPPATH.'libraries/Opl/Base.php');
/**
 * OptLib - simple load Opt_View (template) and render it
 */
class OptLib
{
  /**
   * The OPT view.
   *
   * @var Opt_View
   */
  public $view;

  /**
   * Http header
   *
   * @var Opt_Output_Http
   */
  private $_out;

  /**
   * Path to template folder
   *
   * @var string
   */
  private $_templatePath;

  public function __construct()
  {
    Opl_Loader::loadPaths(array('directory' => './',
				 'libraries' => array('Opl' => APPPATH.'libraries/Opl/',
				 'Opt' => APPPATH.'libraries/Opt/')));
    Opl_Loader::setHandleUnknownLibraries(false);
    Opl_Loader::register();

    $this->_templatePath = APPPATH.'views/';

    $this->_initView();
  }

  /**
   * Initializes the Opt_View object for the action.
   */
  private function _initView()
  {
    try
    {
      $tpl = new Opt_Class();
      $tpl->sourceDir = $this->_templatePath;
      $tpl->compileDir = APPPATH.'cache/';
      $tpl->contentType = Opt_Output_Http::XHTML;
      $tpl->compileMode = Opt_Class::CM_REBUILD;
      $tpl->charset = 'utf-8';
      $tpl->setup();

      $this->_out = new Opt_Output_Http();
      $this->_out->setContentType();

      $this->view = new Opt_View('layout.tpl');
      $this->view->modules = array();
    }
    catch(Opt_Exception $exception)
    {
      Opt_Error_Handler($exception);
    }
  } 

  /**
   * Render template file and show in browser
   *
   * @param string $templateName Template file name or path
   * @param mixed $data name/value pair data for current template
   */
  public function render($templateName, $data)
  {
    $this->view->modules = array();
    if (file_exists($this->_templatePath.$templateName))
    {
      $moduleView = new Opt_View($templateName);
      if ($data)
      {
        foreach ($data as $k => $v)
        {
          $moduleView->assign($k, $v);
        }
      }

      $this->view->modules[] = array('view' => $moduleView);
    }

    $this->_out->render($this->view);
  }
}

W funkcji "_initView" domyślnie tworzony jest widok główny, który zawiera sekcję o nazwie "modules" (poniżej fragment kodu templatki)

<body>
   <opt:section name="modules">
        <opt:include from="modules">
          <p>Nie znaleziono templatek.</p>
        </opt:include>
   </opt:section>
</body>

By móc korzystać z biblioteki należy ją w pierwszej kolejności załadować np. w konstruktorze kontrolera.

class My_Controller extends CI_Controller
{
	public function __construct()
	{
      parent::__construct();

      $this->load->library('optlib');
	}
}

Wyświetlenie zawartości templatek odbywa się za pomocą funkcji "redner", wewnątrz której dodawana jest do sekcji modules wybrana templatka, wraz z ewentualnymi danymi które chcemy do niej wstrzyknąć.

$this->optlib->render('mytemplate.tpl', array('mytext' => 'Mój tekst'));

Jak widać metchanizm dodawania własnych bibliotek do CI jest dość prosty i wygodny. :)