Archive for Wrzesień, 2010

Reakcje i itemrenderer-y w Fabrication

Framework fabrication posiada w swym arsenale ciekawy mechanizm odpowiadający za rejestrację zdarzeń dla komponentów obsługiwanych przez mediatory (klasy komunikujące się z komponentami wizualnymi). Reakcje, bo o nich tutaj mowa są obiektami mającymi za zadanie przypisanie do obiektu "handlera" – funkcji, która zostanie wykonana gdy wystąpi wybrane zdarzenie.

W prezentowanym wpisie chciałbym się jednak skupić nie na samych zaletach reakcji (sposób implementacji i wykorzystania), ale o specyficznej sytuacji w której zachodzi potrzeba obsługi poprzez Reakcje zdarzeń zachodzących w itemrenderer-ach kontrolek flex-owych.

Załóżmy, że potrzebujemy kontrolki DataGrid w której jedna z kolumn powinna zawierać CheckBox-a. Kontrolka zostaje umieszczona w kontenerze Group dla którego rejestruje mediator. CheckBox posiada zdarzenie "change", którego obsługą jesteśmy zainteresowani wewnątrz mediatora.

W chwili obecnej sytuacja implementacyjnie wygląda następująco

Komponent mediatora

<s:Group xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"
     xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"
     xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx">
  <s:layout>
    <s:VerticalLayout horizontalAlign="left"
             gap="10"/>
  </s:layout>
  <mx:DataGrid id="dg"
         width="400"
         height="250">
    <mx:columns>
      <mx:DataGridColumn headerText="Name"
                dataField="name"/>
      <mx:DataGridColumn headerText="Surname"
                dataField="surname"/>
      <mx:DataGridColumn headerText="Details"
                textAlign="center"
                width="100"
                itemRenderer="main.view.components.DgItemRenderer"/>
    </mx:columns>
  </mx:DataGrid>
</s:Group>

Itemrenderer DataGrid-a

<s:MXDataGridItemRenderer xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"
             xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark">

  <s:CheckBox height="25"
        horizontalCenter="0"/>
</s:MXDataGridItemRenderer>

Mediator

public class PersonsListMediator extends FlexMediator
{
    /**
     * Mediator name
     */
    public static const NAME:String = "PersonsListMediator";

    public function PersonsListMediator(viewComponent:PersonsList)
    {
      super(NAME, viewComponent);
    }
    /**
     * Component
     */
    public function get personsList():PersonsList
    {
      return viewComponent as PersonsList;
    }
}

Mając do dyspozycji klasę mediatora możemy rejestrować Reakcje dla zdarzeń kontenera Group oraz wszystkich kontrolek które zawiera.

Jednak rejestracja Reakcji dla CheckBox-a znajdującego się w kolumnie DataGrid-a wymaga nieco więcej "gimnastyki". By mediator "wiedział" o zajściu zdarzenia w itemrenderer należy stworzyć własny even-t w kontrolce przypisanej do mediatora.

<fx:Metadata>
    /**
     * Declare item renderer events
     */
    [Event(name="selectedChanged", type="flash.events.Event")]
</fx:Metadata>

Następnie etap to powiadomienie komponentu mediatora, że w itemrender zaszło zdarzenie "change" CheckBox-a.
Cały "trick" plega na uruchomieniu zdarzenia "selectedChanged" z włączonym tzw. bąbelkowaniem. Dzięki temu metoda obsługująca zdarzenie "selectedChanged" zostaje wykonana i osiągamy swój cel główny.


<s:MXDataGridItemRenderer xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"
             xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark">

  <s:CheckBox height="25"
        horizontalCenter="0"
        change="onChangeCheckBox(event)"/>
  <fx:Script>
    <![CDATA[
    /***
     * Create event with bubbles and dispatch it
     *
     * @param Event event
     */
    private function onChangeCheckBox(event:Event):void
    {
      dispatchEvent(new Event("selectedChanged", true));
    }
    ]]>
  </fx:Script>
</s:MXDataGridItemRenderer>

W mediatorze rejestracja reakcji dla zdarzenia "selectedChange" czyli "change" CheckBox-a odbywa się poprzez utworzenie metody zgodnie z zaleceniami na stronie projektu.

public function reactToPersonsList$SelectedChanged(event:Event):void
{
   Alert.show("selectedChange event");
}

Zaprezentowany powyżej przykład współpracy Reakcji i itemrenderer-ów został także przeze mnie opisany na stronie projektu, gdzie udostępniłem nieco obszerniejszy kod przykładu oraz możliwość jego uruchomienia – Zapraszam. :)