Archive for Sierpień, 2009

Zewnętrzne źródło danych w raportach MS Access

Podczas praktyk studenckich które odbyłem kilka tygodni temu zapoznałem się z możliwościami tworzenia raportów w Microsoft Access. Pracowałem nad rozwoje oprogramowania raportującego. Jednym z postawionych przede mną zadań było stworzenie mechanizmu umożliwiającego wywoływanie procedur składowanych z MS SQL Server i podpięcie otrzymanych wyników do utworzonych wcześniej raportów. Uzyskane wyniki miałem „zapakować” w Visual Basic-owy twór zwany RecordSet-em i podpiąć go bezpośrednio do raportu.

Uruchomienie procedury składowanej z poziomu MS Access utworzonej np. w MS SQL Server umożliwia tzw. kwerenda przekazująca. Cały ciężar związaną z wykonaniem zapytania czy też wspomnianej już procedury składowanej spada na „barki” silnika bazodanowego do którego zostanie wysłane polecenie. Mamy proste narzędzia do tworzenia raportów w MS Access – natomiast filtrowanie i przechowywanie ogromnych ilości danych przed udostępnienem ich w raporcie pozostawiamy większemu silnikowi bazodanowemu. – I to wszystko dzięki magicznej kwerendzie przekazującej. :)

Kod tworzący tymczasowo taką kwerende i jej wywołanie przedstawia się następująco:

Funkcja tworząca i wykonująca zapytanie SQL lub procedure składowaną.

'qSQL = Zapytanie do bazy danych
'return RecordSet
Public Function ExecutePassThruQuery(qSQL As String) As Recordset
  Dim db As DAO.Database
  Dim qryDef As DAO.QueryDef
  Dim recSet As DAO.Recordset
  Dim queryName As String

  On Error GoTo ErrorHandling:
  'Obiekt bazy danych
  Set db = CurrentDb

  'Nazwa tymczasowej kwerendy przekazujacej
  queryName = "tempQuery"
  'Usuniecie kwerendy jesli istnieje
  RemovePassThruQueryIfExists (queryName)

  'Utworzenie nowej kwerendy przekazujacej
  Set qryDef = db.CreateQueryDef(queryName)

  qryDef.ReturnsRecords = True
  'polaczenie z baza danych
  qryDef.Connect = connectionString
  qryDef.SQL = qSQL

  'Zwraca obiekt Recordset-u z danymi, w przeciwnym wypadku zwraca Nothing
  Set ExecutePassThruQuery = qryDef.OpenRecordset(dbOpenSnapshot)

  Set db = Nothing
  Set qryDef = Nothing
  Set recSet = Nothing

  Exit Function
ErrorHandling:
  MsgBox Err.Description
End Function

Funkcja wywołująca pracedure składowaną (wykorzystuje powyższą funkcję do utworzenia i wywołania bezpośrednio na bazie danych procedury) – wzasadzie tworzy specyficzny string w postaci np. „nazwa_procedury parametr1, parametr2, parametr3″.

'params = kolekcja parametrow procedury skladowanej jesli jakies przyjmuje
'procName = nazwa procedury skladowanej
'return DAO.RecordSet
Public Function CallStoredProcedure(procName As String, params As Collection) As Recordset
  Dim recSet As DAO.Recordset
  Dim queryName As String
  Dim counter As Integer

  On Error GoTo ErrorHandling:

  queryName = "tempQuery"

  'Dolaczam parametry do procedury
  If Not params Is Nothing Then
    If params.Count > 0 Then
      procName = procName & " " & CStr(params(1))
      For counter = 2 To params.Count
        procName = procName & ", " & CStr(params.Item(counter))
      Next counter
    End If
  End If

  'Wywoluje Funkcje zwracajaca rezultat wykonanej procedury skladowanej
  Set recSet = ExecutePassThruQuery(procName)

  Set CallStoredProcedure = recSet

  Set recSet = Nothing

  Exit Function
ErrorHandling:
  MsgBox Err.Description
End Function

Dodatkowo utworzyłem procedurę usuwającą tymczasową kwerende przekazującą.

'Usuwa tymczasowa kwerende
'queryName = nazwa kwerendy do usuniecia
Private Sub RemovePassThruQueryIfExists(queryName)
  Dim qryDef As QueryDef
  Dim db As Database

  On Error GoTo ErrorHandling
  Set db = CurrentDb

  For Each qryDef In db.QueryDefs
    If qryDef.Name = queryName Then
      db.QueryDefs.Delete (qryDef.Name)
      Exit For
    End If
  Next

  Set qryDef = Nothing
  Set db = Nothing
  Exit Sub
ErrorHandling:
  MsgBox Err.Description
End Sub

Załóżmy, że wywoływana procedura składowana w MS SQL Server ma nazwę „mojaProcedura” i pobiera dwa parametry typu VARCHAR. Wartości parametrów które chcemy przekazac do procedury są następujące: param1 = „ala”, param2 = „ola”. Kwerenda przekazująca w swoim wnętrzu miała by string w takiej oto postaci: „mojaProcedura ala, ola”.

Wywołanie:

Dim recSet As DAO.Recordset
Dim col As New Collection

col.Add "ala"
col.Add "ola"

Set recSet = CallStoredProcedure "mojaProcedura", col

W zasadzie to wszystko – tyle wystarczy, aby otrzymac obiekt RecordSet-u który następnie możemy bez żadnych przeszkód podpiąć do utworzonego wcześniej w MS Access raportu. :)